Napisz wiersz!  Wygraj nagrodę!

JCIiER Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w V edycji Walentynkowego Konkursu Jednego Wiersza

ZAKOCHAJ SIĘ W…!

Miłość ma różne oblicza. Można zakochać się w drugim człowieku, ale również w pięknym miejscu, wspomnieniu, w czworonożnym pupilu, czy też w jedzeniu. Kochamy książki, stare przedmioty, muzykę, dzieła sztuki. Czekamy na Wasze wiersze opowiadające o różnych obliczach miłości !

 

Prace konkursowe przyjmujemy do 5 lutego 2020 r. w Czytelni JCIiER Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we czwartek 13 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej.

Przewidujemy wiele atrakcyjnych nagród niespodzianek! Wszystkie nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Szczegółowy Regulamin konkursu znaleźć można na stronie: www.biblioteka.jelenia-gora.pl

Powodzenia !


Regulamin V edycji Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza „ZAKOCHAJ SIĘ W…”

 1. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób dorosłych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Powołane przez Organizatora trzyosobowe Jury oceni prace w dwóch kategoriach.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na adres: JCIiER Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra (Czytelnia) z oznaczeniem kategorii wiekowej (osoba dorosła, uczeń) nigdzie nie publikowanego wiersza, w formie wydruku komputerowego powielonego w 3 egzemplarzach.
 5. Pracę należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem. W osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić dane uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 6. Prosimy o dostarczenie prac w terminie do 5 lutego 2020 r.
 7. Utwory nadesłane na konkurs nie będą uczestnikom odsyłane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych wierszy.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: biblioteka.jelenia-gora.pl.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 lutego 2020 r.o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
 11. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie: nr 75 75 259 31, e-mailowo adres: czytelnia@biblioteka.jelenia-gora.pl oraz na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze. Uczestnik przekazując swoje dane osobowe Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu prowadzenia dokumentacji konkursu, otrzymania nagrody oraz dla celów promocyjnych Biblioteki.

Dane Uczestnika nie będą przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez Organizatora, poza wykorzystaniem we wskazanych powyżej celach. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany danych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w myśl obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podanie nieprawdziwych danych jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.


załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymaganych do udziału w  V edycji Konkursu Jednego Wiersza „Zakochaj się w…” przez Organizatora konkursu oraz publikację wizerunku zarejestrowanego podczas udziału w konkursie na stronie www Książnicy Karkonoskiej, w JBC oraz w materiałach medialnych  w celu promocji Biblioteki i rozliczenia zadania. Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do nich oraz ich poprawianie, zaś zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być przeze mnie wycofana w dowolnym czasie.

 

 

…………………………………………………………………………….

(data, czytelny podpis)